Детска градина 10 Карамфилче ВарнаКонтакти детска градина Карамфилче


Визия на Детска градина № 10 "Карамфилче"


   В И З И Я   Н А   Д Г  № 10  "К А Р А М Ф И Л Ч Е"

  Детска градина № 10 “Карамфилче” е възпитателно-образователна институция в системата на предучилищното и училищното образование , в която се отглеждат,
възпитават, социализират и обучават деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас. Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с държавните образователни стандарти за предучилищното образование и осигурява готовност на децата за училище.
Предучилищното образование се осъществява при осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве. Детската градина има собствен облик и стил. Децата се възпитават и обучават всъответствие с европейските ценности за личностно развитие и просперитет. При педагогическото взаимодействие се прилагат иновативни методи и подходи. Полагат се основите на социално-технологична култура, като база за формиране на необходимите на децата знания и умения, за осъществяване на общуване и дейност в технологична среда.
Педагогическото взаимодействие се организира в основни и в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие ,като основната форма е педагогическата ситуация ,а допълнителните форми са дейности, организирани съобразно потребностите и интересите на децата. Учебното съдържание е приведено в съответствие с потребностите на детето в съвременния живот и е подходящо разпределено по възрастови групи. Дейностите по образователните направления са подчинени на целта за осигуряване на щастливо детство на всяко дете, както и за изграждане на мотивация и увереност в собствените му възможности. В детската градина се осъществява задължителната предучилищна подготовка, три години преди постъпването на децата в училище. Силният образователен ефект, който носи тази подготовка осигурява дълготрайни ползи с оглед на социализацията и постиженията на всяко дете през целия период на обучение. На децата се осигуряват
условия за усвояване на български книжовен език. Традиция с десетилетна история, за детска градина № 10 ”Карамфилче”,е организирането и отбелязването на народни и национални празници. Възпитаваме децата, в народностен дух чрез традиции, обичаи, ритуали. Детската градина е добила широка популярност сред обществеността в града с ежегодните Великденски и Коледни изложби.
Даването на равен шанс на всяко дете за себеизява и възможността за придобиване наключови компетентности, насочени към личностното развитие на детето през целия му живот се осъществява от педагогически специалисти с висока квалификацията, на които се осигуряват условия за повишаване на квалификацията.
Развитието на добри условията за работа се осъщестяват чрез подкрепа и мотивация, стимулиране на екипната работа; ; осигуряване на гъвкави форми на обучение на екипа, както и осигуряване на специализирани пособия и помагала за работа с децата. Детска градина № 10 ”Карамфилче” е социален партньор на родителската общност. Приветстваме активното ангажиране на родителите във възпитателно - образователния процес в името на постигане на голямата цел - изграждането на детето като личност и подготовката му за живота.
Стремим се да изградим характерна и конкурентна образователна и възпитателна среда, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и личностно развитие.

Мисия на ДГ № 10 “Карамфилче”

Мисията на детска градина № 10 „Карамфилче” е като авторитетна,съвременна и динамична образователна институция да бъде професионално подготвено от учителите пространство за игра, познание, общуване и творчество, като желани и значими за децата и техните родители форми за индивидуален прогрес и възпитаване в национални и общочовешки ценности.
На първо място - детската градина е отворена система за публично - социално присъствие и център на квалифицирани субекти, имащи отношение и отговорности към единната социално-педагогическа система “детска градина - училище”. Полага основите за учене през целия живот, като осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, отчитайки значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие.
На второ място - това означава, че тя е ценна среда за социални контакти при реализиране целите на съвременното предучилищно образование на неговия ранен и задължителен етап и е насочена към формиране на условия за придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование. Въвеждането на иновативни технологии за игрово-образователното пространство в детската градина са основа за бъдещо продължаващо обучение и индивидуален просперитет в подготвителна група и в училище
На трето място –тя реализира целенасочен процес на общуване с родителите, като активен субект във взаимодействието семейство - детска градина, осъществява педагогически целесъобразно и компетентно сътрудничество с родителите.


Приоритети на ДГ № 10 “Карамфилче”


• Обучение базирано на компетентност;
• Интегрирано обучение с акцент върху потенциала, а не върху дефицита;
• Възпитаване в духа на българските народни и християнски ценности и традиции чрез танцови изкуства, театрални постановки и приложни изкуства;
• Укрепване здравето и физическото развитие на децата сред природата;
• Развитие на емоционалната интелигентност на детето;
• Усвояване на знания и умения за творческа реализация и конкурентноспособност на личността в български и европейски контекст;
• Активно участие на родителите в живота на детската градина, чрез постоянен диалог и взаимно доверие и подкрепа;
• Възпитаване на християнски и общочовешки добродетели в духа на националните традиции;
• Въвеждането на децата в света на познанието чрез различни форми на активност - познавателна, емоциална, социална и двигателна, материализирани в системата от дейности в които ще се включва детето в детската градина (художествена, игрова, учебна, изследователска, трудова);
• Създаване на условия за интегриране на разнообразни дейности, насочени към възпитаване на взаимопомощ, съчувствие, сътрудничество, свързани с процесите на социализация при децата;
• Осигуряване на условия за включване на децата в образователния процес с тяхната индивидуална и групова идентичност;
• Повишаване ефективността на учебно – възпитателната работа, чрез подобряване организацията на учебния процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри;
• Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол;
• Гражданско образование;
• Задоволяване на специфичните интереси и потребности на децата, чрез ефективно използване на наличната материално- техническа база (МТБ);
• Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на детското заведение и привличане на допълнителни източници за подпомагане дейността на ДГ и подобряване на МТБ;
• Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на проблемите на детското заведение и утвърждаване на настоятелство като орган, подпомагащ цялостната учебно – възпитателната работа.

ЦЕННОСТИ и РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ
 
1. Иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозни резултати от иновациите.
2. Хуманизиране и демократизиране дейността на детската градина и поставяне на детето в центъра на педагогическите взаимодействия.
3. Реализиране на ценностите и принципите на педагогиката на толерантността и ненасилието.
4. Позитивното възпитание да бъде в основата на педагогическото взаимодействие.
5. Създаване на условия за придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование.
6. Внедряване на съвременен мениджмънт и маркетинг, съобразно новите потребности, изисквания и тенденции в контекста на Европейското образователно пространство.
7. Създаване условия за квалификационна дейност на педагогическата колегия, основаваща се на поддържащото образование – учене през целия живот.
8. Сътрудничеството и взаимодействието между участниците в предучилищното образование.  Подкрепа на децата и техните семейства – педагогика на сътрудничеството.
 
Стратегии в дейността на ДГ № 10 “Карамфилче"

Осигуряване на условия за промяна на педагогическата работа с децата, подлежащи на училищно обучение. 
•Гарантиране подкрепа на отворения характер на образованието в детството
 • Реализиране на плавен преход към училищно обучение.
• Прогресивно развитие чрез възпитание.
• Утвърждаване на новия модел за педагогизирана междукултурна среда .
• Привеждане на системата от здравно-профилактични дейности в детската градина съобразно съвременните тенденции, промени и нормативна база.
• Подобряване нивото на вътрешно-методичната квалификационна дейност.
• Акцентиране върху подготовката на децата за училище и работата по образователни направления български език и математика.
• Задълбочаване контактите с обществени организации и институции отворени към проблемите на детските заведения и привличане на допълнителни източници за подпомагане на дейността и подобряване на материално-техническата база на  Детска градина № 10 “Карамфилче”.
• Издигане и утвърждаване престижа на детското заведение.
• Повишаване на качеството на учебно - възпитателната работа.
• Издигане на качествено ново ниво на подготовката на децата.
• Усъвършенстване работата с изоставащите деца.
• Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и поставяне на детето в активна позиция по отношение на знанията.
• Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване на знания и тяхното правилно използване.
• Утвърждаване облика на детската градина и чувството за принадлежност към него от всеки възпитаник.
• Защита на личното достойнство на децата в синхрон с процесите на демократизация в обществото.
• Обогатяване творческата дейност на учители и деца, чрез прилагане на нови форми и методи на обучение.

ЕТИЧЕН КОДЕКС - PDF-000242.pdf 11/06/2019 Изтегли
сtrategiya_2020-2024_кaramfilche.pdf-00872.pdf 14/04/2021 Изтегли
сtrategiya_20_24-00991.pdf 09/09/2021 Изтегли

градини Варна Новини детска градина Карамфилче
Място за линкове2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни facebook Гугъл+